مهرک شیرفام

فا En مهرک شیرفامدانشجوی مطالعات معماری ایران دانشگاه تهران فعالیت‌ها دانشجوی مطالعات معماری ایران در دانشگاه تهران (۱۳۹۵-۱۳۹۸) عنوان پایان‌نامه: تحلیل خانه‌های اقلیم گرم‌وخشک ایران دانشجوی دکترای معماری در دانشگاه فردوسی مشهد (۱۳۹۹-تاکنون) عنوان پایان‌نامه: گونه‌شناسی خانه‌های گرم‌وخشک ایران پژوهشگر مرمت در موسسه‌ی باستان‌شناسی (۱۳۹۷-۱۳۹۸) معمار در شرکت مهندسان پارسیان (۱۳۹۵-تاکنون) نقاشی و مدرس زبان …

مهرک شیرفام ادامۀ مطلب »