عرصه‌ای آزاد برای اندیشیدن دربارهٔ معماری ایران

یاسمن نجاتی

یاسمن نجاتی

یادداشت
یاسمن نجاتی

مروری بر شمایل‌شناسی؛ به عنوان ابزاری مستعد برای معناسازی از لایه‌های درونی معماری

مقدمه گفت‌وگو میان گذشته و حال تاریخ، به معنایی که امروز از آن یاد می‌کنیم و می‌نویسیم، و همچنین به هر شکلی که در سابقۀ نگارش آن در میان مورخان و مراجعانش حضور داشته، گفت‌وگویی است میان آنچه رخ داده

ادامه مطلب »