عرصه‌ای آزاد برای اندیشیدن دربارهٔ معماری ایران

معماری و عشق؛ مصادیقی از معماری برای تأملات فلسفی لوک فری

پیش‌درآمد در همین ابتدای جستار لازم است منظور از عشق مشخص شود. تعبیر لوک فری[1] از عشق در آثار خود که این متن بازتابی از آن‌ها است، ازدواج مبتنی بر انتخاب آزاد از طریق و به‌خاطر شکوفایی عشق است.[2] فری معتقد است دگرگونی از ازدواج مصلحتی[3] به ازدواج مبتنی بر انتخاب آزاد و عشق در […]