گنبدها و زیبایی‌؛ نگاهی به آرایه‌های گنبد در اروپا

گنبدها پای ثابت تاریخ معماری هستند. به‌میزان حضورشان در تاریخ معماری نیز محمل نظریه‌پردازی پژوهشگران بودند. در نتیجه امروزه، گنبد بار معنایی فراوانی را با خود حمل می‌کند. صحبت پیرامون چیستی گنبد از سطح مسائل فنی و روشی برای پوشاندن دهانه‌های بزرگ تا سطح معنا و تجلی هندسۀ کیهانی متغیر است. اما فارغ از اینکه …

گنبدها و زیبایی‌؛ نگاهی به آرایه‌های گنبد در اروپا ادامۀ مطلب »