معماری معاصر ایران و روایت‌های ناگفته: ضرورت تالیف تاریخ‌های معماری جدید

جان ایچ آرنولد[1] در کتاب تاریخ، تاریخ را صرفاً بخشی از اتفاقات و حوادث صورت گرفته در گذشته می‌داند که اثری از آنها ثبت شده باشد؛ خواه میراث نامنقول مادی باشد و خواه متنی در لابه‌لای قفسه‌های کتابخانه. در واقع، گذشته بستر اتفاقات و حوادث است و تاریخ صرفاً برخی از آن‌ها است که اثری …

معماری معاصر ایران و روایت‌های ناگفته: ضرورت تالیف تاریخ‌های معماری جدید ادامۀ مطلب »