سخنی با هم‌قطاران؛ بیایید بیشتر از یک توریست باشیم!

مرحوم داریوش شایگان در کتاب آسیا در برابر غرب ضمن بیان «نهیلیسم و تاثیر آن بر تقدیر تاریخیِ تمدن‌های آسیایی» به بررسی «موقعیت تمدن‌های آسیایی در برابر سیر تطور تفکر غربی» نیز پرداخته است. آنچنان که از عنوان کتاب نیز برمی‌آید، او در تلاش برای تبیین چگونگی حصول «غرب» به «تفکر غربی»، نحوه برخورد آسیا …

سخنی با هم‌قطاران؛ بیایید بیشتر از یک توریست باشیم! ادامۀ مطلب »