معماریِ نه چندان آرمانی؛ نقدی معمارانه بر فیلم اهداکننده

فیلم‌های آرمانشهری، علمی-تخلیلی و هر اثری سینمایی که مربوط به آینده و ناکجا باشد، محمل مناسبی برای ایده‌پردازی مشاوران معماری آن پروژه سینمایی خواهد بود، تا بتوانند تصویری ملموس‌تر از فضای داستان را ارائه دهند. فیلم سینمایی اهداکننده (The Giver) از آن دست فیلم‌های پادآرمانشهری است که معماری در ساخت فضاهای آن نقش قابل توجهی …

معماریِ نه چندان آرمانی؛ نقدی معمارانه بر فیلم اهداکننده ادامۀ مطلب »