نسل اول زنان معمار ايران نسل فراموش‌ شده؛ نگاهي به تاريخ حضور زنان در عرصه معماري، آثار و دستاوردهاي آنان در گفت‌ وگو با اسكندر مختاري طالقاني

 «اولين‌ها» را عموما تاريخ فراموش نمي‌كند؛ صفحات بي‌شمار دانش‌نامه‌ها مملو از نام و ياد افرادي است كه براي نخستين ‌بار پاي‌شان را از گليم‌شان فراتر بردند و آنچه را گفتند يا آنچه را كردند كه ديگران نگفته و نكرده بودند. «اولين‌ها» را عموما تاريخ فراموش نمي‌كند اما صفحه‌هاي مجازي و حقيقي تاريخ معماري معاصر ما …

نسل اول زنان معمار ايران نسل فراموش‌ شده؛ نگاهي به تاريخ حضور زنان در عرصه معماري، آثار و دستاوردهاي آنان در گفت‌ وگو با اسكندر مختاري طالقاني ادامۀ مطلب »