عرصه‌ای آزاد برای اندیشیدن دربارهٔ معماری ایران

تصویر ریحانه خرمی‌روز

ریحانه خرمی‌روز

یادداشت
ریحانه خرمی‌روز

نگاهی بر فضای شهری حکایت گنبد سرخ در منظومۀ هفت‌پیکر

مقدمه: نظامی گنجوی را نمی‌توان تنها یک شاعر دانست، بلکه وی حکیم و متفکری است که در پی ساختن جامعۀ آرمانی خویش است و در این راه تمامی ابعاد وجودی انسان، حیات فردی و جمعی وی، تعامل اجتماعی و صفات

ادامه مطلب »