عرصه‌ای آزاد برای اندیشیدن دربارهٔ معماری ایران

وقتی کالبد شهر علیه زنان برمی‌خیزد

خشونت فضایی اعمال شده علیه ساکنان در حاشیه شهرها و سکونت‌گاه‌های غیررسمی را از یک زاویه می‌توان در سه سطح تعریف کرد. میان این سه سطح رابطه‌ای سلسله مراتبی برقرار است به این شکل که هر سطح نسبت به سطح

ادامه مطلب »