مطالب مرتبط

رؤیای ریخته؛ درّۀ زیبا؛ مرگ: هذیان و هلاکت‌هایی به‌وقت اعتراف در برابر دیوارهای سفید

نیلوفر رسولی