مطالب مرتبط

نقد برای نفی اجتناپ‌ناپذیریِ اعظم؛ پاره‌هایی در ستایش شکستن حرمت‌های بازدارنده

فراز طهماسبی