مطالب مرتبط

مشارکت اول؛ حل معمای هدف – استراتژی: شهروندان از جایگاه خود در توسعه، بازآفرینی و حفاظت از شهر آگاه نیستند

حمید ترابی