یادداشت

سوزن به خود؛ جوال‌دوز به مدیریت شهری

امیرمحمد یوسفی

معماری مقبره زینال‌بیگ، راهکار حکومت آق‌‌قویونلو برای تمایز از امپراتوری عثمانی

امیرحسین مقتدایی

به‌دنبال شهر آزاد، با نگاهی به مفهوم شهر در اندیشه فارابی  

پردیس زنجیریان

اگر شفیعی کدکنی معمار بود

محمدفرید مصلح

بیشترِ ما هرگز معمار نشدیم

سیده‌شیرین حجازی

روایتی از معمار ایرانی در سفرنامه مادام دیولافوآ

فریده کلهر

نقدی معمارانه بر فیلم یک روز به‌خصوص

امیرمهدی بصیری خردمند طهرانی

سقّانِفار؛ چیرگیِ معنا بر کالبد

سجاد زلیکانی

رئیس جمهوری که حامی زیبایی می‌شود؛ نقدی بر فرمان اجرایی ترامپ

محمدفرید مصلح

آرشیتکت لرزاده

امیرحسین مقتدایی