سجاد زلیکانی

نقدی بر فیلم آپوکالیپتو؛ معماریْ فروپاشی تمدن را ندا می‌دهد

سجاد زلیکانی

سقّانِفار؛ چیرگیِ معنا بر کالبد

سجاد زلیکانی

آسباد؛ تسخیر باد!

سجاد زلیکانی