پوریا محمودی

طرح یک پژوهش (۴): تاریخِ «شیفتگی» در معماری ایران: در باب گفتمان مسلط و «شیفته‌پرور»

پوریا محمودی

طرح یک پژوهش:(۲) «مکتب سقاخانه» و مطالعات معماری ایران

پوریا محمودی

طرح یک پژوهش: «نهاد مرجعیت شیعه» و معماری دورۀ فتحعلی‌شاه قاجار

پوریا محمودی

«تاریخ چیست؟» نقدی بر نوشتۀ «تاریخ معماری در عصر بازتولید چینی آن»

پوریا محمودی

سنت‌گرایی، بی‌خانمانِ تاریخ است:تناقضِ سنت‌گرایی در قبال‌ِ «روایت» و «حقیقت» تاریخی

پوریا محمودی