مصطفا مرادیان

لیسانس طراحی صحنه از پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران، پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

راهروهای تاریک تئاتر خصوصی

مصطفا مرادیان

بیچاره پورسینا

مصطفا مرادیان

من مسجد نیستم

مصطفا مرادیان

معماری از‌دست‌رفته

مصطفا مرادیان

معماری، آغازگاهی برای نگارش تاریخ تئاتر

مصطفا مرادیان