محمّد شیخی‌اینانلو

فضاهای عملکردی جدید شهر ارومیه در دورۀ پهلوی اول

محمّد شیخی‌اینانلو

سیر تحول محلات درونگرا در دورۀ قاجار به محلات برونگرا در دورۀ پهلوی (بررسی موردی شهر ارومیه) [بخش نخست]

محمّد شیخی‌اینانلو

نمازخانه‌ای برای اجنّه: تک‌نگاری یک اتاق

محمّد شیخی‌اینانلو