مجید میرنظامی

پژوهشگر دورهٔ دکتری معماری در دانشگاه علم‌وصنعت

!آهسته بکوب که مشایخ خواب‌اند

مجید میرنظامی

این قصه دربارهٔ ماست (بخش اوّل)

مجید میرنظامی

بر نَجْد (به مناسبت یک‌سالگی کوبه)

مجید میرنظامی

علیه سرنوشت‌باوری: نقدی بر متن «دولت، مادر دانشگاه (؟)»

مجید میرنظامی

خانهٔ سیاه تاریخ معماری

مجید میرنظامی

معرفی پروندهٔ مانفردو تافوری

مجید میرنظامی

علم دزدیدنی

مجید میرنظامی