علی جاودانی

پژوهشگر دورهٔ دکتری معماری در دانشگاه هنر تهران

تاریکخانۀ بهشتی یا کارخانۀ ایرانشهر؟ جستاری در بررسی محصولات کارخانۀ ایرانشهر به میانجی مداقه در «خانۀ نوعروس یزدی»

علی جاودانی

نظم سرمایه‌داری و وادادگی دانشگاهی (جستاری در باب تولید دانشگاه در ایران و پاسخی به شهاب‌الدین تصدیقی) (۲)

علی جاودانی

نظم سرمایه‌داری و رشتۀ مطالعات معماری ایران (نقدی بر یادداشت صومعۀ مطالعات معماری ایران)

علی جاودانی

رندرهای ام.وی.آر.دی.وی دربارۀ معماری به ما چه می‌گویند؟

علی جاودانی