حمید طوری کرمی

فضای وجودی در سینما و معماری

حمید طوری کرمی

استاکر؛ معماری فرسودگی‌، خیال بدنمند

حمید طوری کرمی