غلامرضا جمال‌الدین

پژوهشگر دورهٔ دکتری معماری در دانشگاه هنر اصفهان کارشناس ارشد مطالعات معماری ایران از دانشگاه هنر اصفهان

دربارهٔ کتاب «تاریخ باغ و باغ‌سازی در ایران:‌ تحلیل و بازخوانی باغ و باغ‌سازی به‌روایت متون و اسناد تاریخی»

غلامرضا جمال‌الدین

یادداشتی بر پاره‌نوشت خانم فاطمه گلدار در پاسخ به متن «نقدی بر کتاب درآمدی کتاب‌شناختی بر متون فارسی از منظر تاریخ معماری»

غلامرضا جمال‌الدین

نقدی بر کتاب «درآمدی کتاب‌شناختی بر متون فارسی از منظر تاریخ معماری»؛ دفتر اول: متون نثر سده‌های نخست 

غلامرضا جمال‌الدین