فراز طهماسبی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشتهٔ مرمت، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

درس‌هایی از درسدن؛ مقدمه‌ای بر نقد اصالتِ نهادی

فراز طهماسبی

نقد برای نفی اجتناپ‌ناپذیریِ اعظم؛ پاره‌هایی در ستایش شکستن حرمت‌های بازدارنده

فراز طهماسبی

جیغ مؤذن بر مأذنۀ تابوت‌ها

فراز طهماسبی