فراز طهماسبی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشتهٔ مرمت، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

واژه‌شناسی «تخصص» در ادبیات قدرت؛ به بهانۀ انتشار یک نامه

فراز طهماسبی

درس‌هایی از درسدن؛ مقدمه‌ای بر نقد اصالتِ نهادی

فراز طهماسبی

نقد برای نفی اجتناپ‌ناپذیریِ اعظم؛ پاره‌هایی در ستایش شکستن حرمت‌های بازدارنده

فراز طهماسبی

جیغ مؤذن بر مأذنۀ تابوت‌ها

فراز طهماسبی