فائزه خطیب‌زاده

مدرنیته در معماری ایران: شالوده، کالبد، پوسته؛ نگاهی بر کتاب نظریه مدرنیته در معماری ایران

فائزه خطیب‌زاده

معماری زمینه‌گرا؛ آسفالت‌های خیابان اندرزگو از طلای سیاه است!

فائزه خطیب‌زاده

معماری تهی از معنا؛ نقدی معمارانه بر فیلم فریدا

فائزه خطیب‌زاده

فقر بو می‌دهد؛ نقدی معمارانه بر فیلم انگل

فائزه خطیب‌زاده

معنا در معماری مدرن

فائزه خطیب‌زاده

دلایلی قانع‌کننده برای رفتن به غرب آمریکا: تحلیلی مجدد بر داستان سکس و اَملاک

فائزه خطیب‌زاده