امیرمهدی بصیری خردمند طهرانی

نقدی معمارانه بر فیلم یک روز به‌خصوص

امیرمهدی بصیری خردمند طهرانی