بایگانی دیجیتالی اسناد فارسی، بانک اطلاعاتی-تصویری اسناد تاریخی ایران و آسیای مرکزی

هدف از این طرح دستیابى به اسناد و مدارک تاریخى فارسى انتشاریافته و منتشرنشده است که روزبه‌روز بر شمار آن‌ها افزوده مى‌شود. بدیهى است که توسط این بانک دیجیتالى با امکان استفاده از تصاویر و امکانات وسیع جست‌وجو، نیازى به محل انتشار یا مکان نگهدارى از اسناد اصلى نیست و به‌این‌ترتیب پژوهش در منابع دست اول تاریخى، آسان‌تر مى‌شود.

این بانک اطلاعاتى شامل اسناد خصوصى و دولتى از قبیل فرمان‌ها و رقم‌ها، مکاتبات رسمى و منشآت شخصى، و اسناد شرعى حقوقى مانند قبالجات خریدوفروش، اجاره و واگذارى، وقفنامه‌ها، عقدنامه‌ها، و احکام قضایى خواهد شد. نظر به اینکه بانک اطلاعاتى به‌ طور پیوسته اسناد تاریخى منتشرشده ‌را بایگانى می‌نماید، نقش مرکز جمع‌آورى فهرست اسناد‌ را نیز ایفا مى‌کند.

http://www.asnad.org/fa/

کوبه

هیچ نظری وجود ندارد